بسم الله الرحمن الرحیم

21 آذر 1400 – صوت جلسه ششم دوره تخصصی صحیفه سجادیه (کلاس خواهران)

استاد دکتر مجدفقیهی

دانلود صوت جلسه

موضوع این جلسه: جایگاه دعا در منظومه دین

استاد مجدفقیهی در این جلسه فرمودند: با استفاده از آیه 60 سوره غافر و یا آیه 62 سوره نمل می توان عبادت و یا اطاعت بودن دعا را برداشت کرد. این دو مفهوما از یکدیگر جدا هستند و اطاعت را از غیر هم می شود انجام داد اما عبادت، مختص خداست.

 خود عبارات صحیفه نیز این جایگاه دعا را تایید می نمایند به عنوان مثال دعای 45 و یا دعای 31 صحیفه.

جزئیات این جلسه در فایل صوتی قابل دریافت است.