دکتر محمد علی مجدفقیهی «محقق و پژوهشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه معارف ، مدیر و رییس شورای علمی موسسه نور فاطمه زهرا (سلام الله علیها)» از اساتید سومین دوره تخصصی صحیفه سجادیه در مرکز تخصصی صحیفه سجادیه است.

موضوع مباحث استاد مجدفقیهی در سومین دوره تخصصی تربیت مربی صحیفه سجادیه

موضوع مباحث استاد مجدفقیهی در این دوره روش برداشت از صحیفه سجادیه و مجموعه مراحلی است که یک محقق صحیفه سجادیه باید به آن توجه نماید. ایشان سپس به ارائه این روش ها در شرح دعای سیزدهم می پردازند.

روش برداشت از صحیفه چگونه است؟

در ادامه مراحلی که یک محقق باید به این ها توجه کند و با حرکت در مسیر آن ها بتواند موفق به ارائه یک شرح یا تحقیق در مورد صحیفه سجادیه گردد، به صورت اجمالی بیان می گردد. این مراحل عبارتند از:

1: مطالعه و تدبر آغازین در متن:

صرف نظر از نظرات دیگران، باید برداشت شخصی را به عنوان دیدار ابتدایی از دعا یادداشت نمود. (این موضوع باعث ایجاد بارش فکری در مورد آن دعا می گردد. (این شیوه می تواند مولد نوآوری باشد.) 

2: محوربندی دعا

بررسی موضوعات موجود در دعا و زیر مجموعه های آن، مثال:

در این مرحله ذهن دارای قالب خاصی در این زمینه می گردد که به تحقیق جهت درستی می دهد و مشخص می کند هر یک از مطالب مطالعات در کدام بخش تحقیق کاربرد دارد.

3: مراجعه به شروح

مراجعه به شروح و بررسی مطالب گفته شده در مورد دعای مد نظر پیشنهاد: (استفاده از نرم افزارهای شرح صحیفه)

4: شروع روند اصلی تحقیق و پژوهش

گام های اصلی تحقیق موارد زیر می باشد:

1) واژه شناسی

(البته واژه شناسی و چگونگی آن، تحلیل درست واژه های آن ، یک بحث کارشناسی است که موضوع این کلاس نیست) چون سنگ بنای هر تحقیقی است.

2) علامت گذاری واژه ها و عبارت های مبهم

5: تفسیر صحیفه به صحیفه (بهره گیری از خود متن در تفسیر متن)

تفسیر صحیفه به صحیفه استفاده از معجم مفهرس صحیفه سجادیه استفاده و بررسی تعداد موارد تکرار عبارت یا کلمه مورد نظر در کل دعاهای صحیفه سجادیه و یا عبارت هایی از امام سجاد (علیه السلام) 

6: جمع آوری اطلاعات بیشتر از منابع جدید

منابعی مثل پایان نامه و مقالات علمی جدید و یا مباحث تطبیقی کار شده در زمینه صحیفه سجادیه مثلا پایان نامه ها مثال: «بررسی تطبیقی دعای پدر و مادر برای فرزند در صحیفه سجادیه با کنوانسیون حقوق کودک» این کار به نوآوری فرد در تحقیق و یا تدریس کمک کننده است.

7: پردازش اطلاعات جمع آوری شده

بررسی درستی یا نادرستی اطلاعات جمع آوری شده 

بررسی تطبیق یا عدم تطبیق اطلاعات جمع آوری شده درست با مراد کلام امام سجاد (علیه السلام)

صوت دروس ارائه شده توسط دکتر مجدفقیهی 

در ادامه صوت کلیه دروس ارائه شده توسط این استاد در سومین دوره تخصصی صحیفه سجادیه ارائه می گردد.

مشخصات صوتپخش صوتدانلود صوت
استاد مجدفقیهی- صوت جلسه اول- 9 آبان 1400- کلاس خواهران

دانلود


استاد مجدفقیهی-جلسه دوم- 16 آبان 1400- کلاس خواهران

دانلود

استاد مجدفقیهی-جلسه سوم- کلاس خواهران- 23 آبان 1400

دانلود

استاد مجدفقیهی- جلسه چهارم - کلاس خواهران- یکشنبه 7 آذر 1400

دانلود

استاد مجدفقیهی - صوت جلسه پنجم- کلاس خواهران - 14 آذر 1400

دانلود

استاد مجدفقیهی- صوت جلسه ششم- کلاس خواهران- 21 آذر 1400

دانلود

استاد مجد فقیهی- صوت جلسه هفتم- 28 آذر 1400- کلاس خواهران

دانلود